Lühirendi üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingu ese. Sõiduki rendi-lepingu (Rendileping) alusel ja tingimustel annab Rentest AS (Rentest) Rentnikule tähtajaliselt (Rendiperiood) kasutada Eritingimustes määratud mootorsõiduki (Sõiduk) ja Rentnik kohustub tasuma selle eest renti (Rent) ja muid makseid ning tagastama tähtaja (Rendiperiood) möödumisel Sõiduki Rendileandjale.

1.2. Dokumendid. Rendilepingu dokumentideks on üldtingimused (Üldtingimused) ja eritingimused (Rendileping). Vastuolu või lünkade korral Rendilepingu dokumentides lähtutakse esimesena Eritingimustest ja viimaks Üldtingimustest.

1.3. Isikuandmed. Rendilepingu allkirjastamisega annab Rentnik Rentestile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks s.h. andmete säilitamiseks nende hilisema tõendamise eesmärgil, Sõiduki asukoha jälgimiseks GPS seadme abil, andmete edastamiseks maksehäirete registri pidajatele, võlgnevuste sissenõudmisega tegelevatele isikutele, Rentestile teenuseid osutavatele ettevõtjatele ning isikutele, kellele sellise teabe saamise õigus tuleneb seadusest. Rentest töötleb isikuandmeid üksnes Rendilepingu täitmiseks ja sellest tulenevate õiguste teostamiseks.

1.4. Tähtaeg. Rendilepingu tähtajaks on Rendiperiood. Rendiperioodi alguseks loetakse Sõiduki Rentnikule üleandmise päev ning Rendiperioodi lõpuks loetakse Eritingimustes sätestatud Rendiperioodi lõppemise päev. Rendileping ei muutu tähtajatuks ega pikene mingil tingimusel, s.h. ka juhul, kui Rentnik jätab Sõiduki tagastamata ja/või jätkab Sõiduki kasutamist peale Rendiperioodi möödumist.

2. ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

2.1. Üleandmine. Rentest annab töökorras Sõiduki koos kasutamiseks nõutavate dokumentide ja võtmetega Rentnikule üle tööpäeval kokkulepitud ajal ajavahemikus kl 09-17 Rentesti asukohas. Rentnik on kohustatud Sõiduki üleandmisel üle vaatama. Ülevaatusel tuvastatud Sõiduki seisund (s.h. nähtavad kahjustused) ning muud Rendilepingu kontekstis olulised asjaolud (üleandmise aeg, Sõiduki kahjustused) märgitakse Eritingimustesse. Allkirjaga Eritingimustel kinnitab Rentnik, et Rentnik on Sõiduki üle vaadanud, Sõiduk on tehniliselt korras, Eritingimustes märgitud andmed on õiged ning Sõiduki valdus ja vastutus Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest ning Sõiduki kui suurema ohu allikaga tekitatud kahju eest on Rentnikule üle antud.

2.2. Tagastamine. Rentnik kohustub tagastama Sõiduki Rentestile Eritingimustes märgitud kohas ja ajal ning loomulikku kulumist arvestades samas tehnilises seisundis, lisavarustuse ja dokumentatsiooniga ning sama kütusekogusega, nagu üleandmisel. Rentest teostab enne valduse ülevõtmist Sõiduki ülevaatuse. Sõiduki seisund tagastamisel märgitakse Eritingimustesse. Vaidluse korral lähtuvad pooled Sõiduki loomuliku kulumise määramisel Sõiduki tagastamise ajal kehtivast Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) „Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist“. Rentest ei ole kohustatud võtma Sõidukit vastu puhkepäevadel ja tööpäeviti väljaspool kl 09:00-17:00. Kui Sõiduki kütusepaagis on tagastamisel vähem kütust, kui üleandmisel, on Rentnik kohustatud tasuma Rendilepingus sätestatud täispaagitasu ning hüvitama Rentestile Sõidukisse tangitud kütusekoguse maksumuse. Sõiduki tagastamisega viivitamisel on Rentnik kohustatud:

2.2.1. tasuma leppetrahvi 100 eurot, v.a. juhul, kui Rentnik teatab tagastamisega hilinemisest hiljemalt 24h ette; ning

2.2.2. tasuma Renti iga tagastamisega hilinetud ööpäeva eest, v.a. Eritingimustes märgitud tagastamise päeval tagastamisega hilinemisel kuni 30 minutit üle Eritingimustes märgitud üleandmise kellaaja.

2.3. Puudused tagastamisel. Sõiduki puuduseks tagastamisel loetakse puuduseid (kahjustusi), mida ei ole märgitud Eritingimustesse Sõiduki üleandmisel ning mis ilmnevad ülevaatuse käigus tagastamisel. Rentestil on õigus teatada tagastatud Sõiduki varjatud puudustest 2 tööpäeva jooksul alates tagastamisest ja seejärel suunata Sõiduk hooldusettevõtja juurde tehnilisele ülevaatusele. Rentestil on õigus 5 tööpäeva jooksul peale teatamist esitada Rentnikule nõue varjatud puuduste kõrvaldamise kulu hüvitamiseks hooldusettevõtte kalkulatsiooni alusel (p. 5.4).

2.4. Ennetähtaegne tagastamine. Rentnikul on õigus tagastada Sõiduk enne Eritingimustes sätestatud Rendiperioodi lõppemise päeva, teatades sellest Rentestile vähemalt 24h ette ja tasudes punktis 4.2.4 sätestatud ennetähtaegse tagastamise tasu.

3. SÕIDUKI KASUTAMISE TINGIMUSED

3.1. Juhtimisõigus ja -staaž. Rentnik peab olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 2-aastast juhtimisstaaži.

3.2. Kasutuspiirkond. Rentesti sõidukitega on lubatud sõita lisaks Eestile järgmistes riikides: Läti, Leedu, Poola, Soome, Rootsi ja Norra. Rentnikul on õigus kasutada Sõidukit üksnes Eritingimustes sätestatud piirkonnas. Rentestil on õigus jälgida Sõiduki asukohta GPS-seadme abil. Sõidukit võib kasutada väljaspool Eestit üksnes Rentesti eelneval kirjalikul loal ning tasudes piiriületustasu. Sõidukitega on keelatud sõita Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse

3.3. Keelatud kasutusviisid. Rentnikul on keelatud Sõidukis suitsetada ja kasutada Sõidukit:

3.3.1. vastuolus selle lubatud kasutusviisidega, tehniliste käitamiseeskirjadega või mootorsõiduki ohutust, kasutamist või liiklemist reguleerivate õigusaktidega;

3.3.2. selleks mitteettenähtud kütust või ekspluatatsioonivedelikke;

3.3.3. ralli-, võidusõidu-, õppe- või testsõidukina;

3.3.4. isikute või kauba mistahes vormis tasuliseks veoks;

3.3.5. juhtida ise või võimaldada teistel isikutel juhtida Sõidukit alkoholijoobes või narkootilise või psühhotroopse aine mõju all või selleks mittesobivas tervislikus seisundis;

3.3.6. kui Sõiduk ei ole tehniliselt korras;

3.3.7. sõiduks maastikul või teedel, mis pole Sõidukile liiklemiseks ettenähtud;

3.3.8. teiste sõidukite või järelhaagiste vedamiseks;

3.3.9. loomade veoks, v.a. väikeloomad selleks ettenähtud puuris.

3.4. Rentniku kohustused. Rentnik on kohustatud:

3.4.1. Sõidukist lahkumisel Sõiduki lukustama ja selle olemasolul lülitama sisse alarmsüsteemi;

3.4.2. mitte eemaldama või asendama Rentesti loata Sõiduki osi või lisavarustuse hulka kuuluvaid esemeid;

3.4.3. mitte eemaldama, rikkuma, varjestama või ümberseadistama Sõiduki GPS-jälgimisseadet;

3.4.4. mitte eemaldama või varjama Sõidukil või selle lisavarustusel või dokumentides paiknevat teavet Rentesti või Sõiduki omaniku kohta.

3.5. Allkasutus. Rentnikul on keelatud anda Sõidukit allrendile või teiste isikute kasutusse, v.a. Eritingimustes märgitud volitatud kasutajatele.

3.6. Kasutustingimuste rikkumine. Rendilepingust tulenevate Sõiduki kasutustingimuste iga rikkumise korral on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi summas 100 eurot ning hüvitama Rentestile kõik Sõiduki üleandmise-eelse seisundi taastamiseks tehtud kulutused. Korduva või olulise rikkumise korral on Rentestil õigus Rendileping üles öelda. Juhul, kui kasutustingimuste (s.h. allkasutusse andmise keelu) rikkumisest tulenevalt kaotab Sõiduk kindlustuskaitse, kohustub Rentnik lisaks hüvitama Rentestile tekkinud kahju ja kulutused vastavalt punktile 5.3.

3.7. Nõuded. Rentnik on kohustatud hüvitama Rentestile kõik Rendiperioodil tekkinud Sõiduki valdamisega või kasutamisega seotud kolmandate isikute nõuded (s.h. trahvid või rahalised karistused liikluseeskirjade või parkimiskorra rikkumise eest, viivistasuotsused, Sõiduki teisaldamise tasud, samuti Sõiduki kui suurema ohu allikaga tekitatud kahju hüvitamise nõuded jms). Rentnik on kohustatud teatama Rentestile Sõiduki tagastamisel kõigist teadaolevatest võimalikest Sõidukiga seotud kolmandate isikute nõuetest. Rentniku hüvitamiskohustus jääb kehtima ka peale Sõiduki tagastamist või Rendilepingu lõppemist.

4. RENT, MUUD TASUD JA TAGATIS

4.1. Rent. Rentnik kohustub tasuma Sõiduki kasutamise eest Eritingimustes sätestatud renti (Rent). Renti arvestatakse päevamäärana Rendiperioodi iga alanud ööpäeva eest, s.h. esimene päevamäär Sõiduki üleandmise päeval.

4.2. Muud tasud. Lisaks Rendile kohustub Rentnik tasuma:

4.2.1. haldustasu 10 eurot iga Sõidukiga seotud parkimis- või liikluskorralduse rikkumisega seotud trahvi käsitlemise eest, millele lisandub trahvisumma;

4.2.2. täispaagitasu 15 eurot Sõiduki kütusepaagi täitmise eest tagastamisel, millele lisandub tangitud kütusekoguse maksumus;

4.2.3. piiriületustasu 5 eurot päevas Sõiduki kasutamisel väljaspool Eestit (p. 3.2). Piiriületustasu rakendub kuni 10 rendipäeva ulatuses ;

4.2.4. ennetähtaegse tagastamise tasu vastavalt Rentesti kehtivale hinnakirjale.

4.2.5. Tasu Eritingimustes sätestatud läbisõidupiirangu rikkumise eest vastavalt Eritingimustes sätestatud määrale.

4.3. Tagatis. Rentestil on õigus määrata omal äranägemisel Rentnikule Rendilepingust tulenevate kohustuste täitmise tagatis ja selle andmise tingimused. Rentnik annab tagatise enne Sõiduki üleandmist. Kui Rentest ei ole määranud teisiti, on Rentnik kohustatud tasuma Rentestile tagatisena tagatisraha, mille suuruseks on Rentniku poolt soovitud Rendiperioodi Rendi kogusumma koos p. 5 sätestatud omavastutuse summaga (Tagatisraha). Rentnik tasub Tagatisraha rahalise ülekandena Rentesti arvelduskontole või krediitkaardibroneeringuna. Sõiduki tagastamisel tasaarvestab Rentest tasumisele kuuluva Rendi (koos käibemaksuga) ning muud maksed ja Rendilepingust tulenevad nõuded Tagatisraha summa ulatuses. Juhul, kui Tagatisraha on tasutud rahalise maksena, tagastab Rentest Tagatisraha ülejäägi Rentniku arvelduskontole. Kui Tagatisrahast ei piisa Rentesti nõuete rahuldamiseks, tasub Rentnik puuduoleva summa vastavalt Rentesti arvele.

4.4. Maksetingimused. Rentnik tasub Rendi ja muud Rendilepingust tulenevad maksed Rentesti arve alusel vastavalt arvel märgitud maksetingimustele krediit- või maksekaardiga või pangaülekandega kas ettemaksuna enne Sõiduki üleandmist, peale Sõiduki tagastamist või vastavalt Eritingimustes kokkulepitule.

4.5. Käibemaks. Kõikidele Rendi-lepingus sätestatud maksetele lisandub käibemaks, kui seadusest ei tulene teisiti. Kasko omavastutuse summa puhul käibemaksu ei arvestata.

4.6. Maksetega viivitamine. Rendilepingust tulenevate maksetega hilinemise korral kohustub Rentnik tasuma viivist 0,15% tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Rendilepingust tulenevate maksete või nõuete täitmisega viivitamisel on Rentestil õigus avaldada Rentnikku puudutav teave mistahes avalikkusele kättesaadavas maksehäirete registris.

5. KINDLUSTUS JA RENTNIKU VASTUTUS

5.1. Kindlustus. Rent sisaldab:

5.1.1. Sõiduki kohustusliku liikluskindlustuse maksumust;

5.1.2. Sõiduki kaskokindlustuse maksumust.

5.2. Omavastutus. Kui Eritingimustes pole sätestatud teisiti, on Rentnikul kohustus hüvitada Rentestile tekkinud kahju alljärgnevas ulatuses (omavastutus):

5.2.1. Sõidukile tekkinud kindlustuse poolt hüvitatava kahju korral omavastutuse suurus iga kahjujuhtumi kohta;

5.2.2. Sõiduki varguse, täishävingu või kadumise korral 30% Sõiduki turuväärtusest tingimusel, et Rentnik tagastab Sõiduki võtmed ja dokumendid. Sõiduki täishävingu, varguse või kadumise korral määrab Sõiduki turuväärtuse mõistliku aja jooksul kindlaks riiklikult tunnustatud sõidukite hindamise ekspert. Eksperdiarvamuse tellib Rentest. Turuväärtus määratakse kindlaks Sõiduki Rentnikule üleandmise hetke seisundi alusel.

5.3. Kindlustamata kahju. Rentnik kohustub hüvitama Rentestile:

5.3.1. Sõidukile tekkinud kahju ning Sõiduki interjööri vigastuste või Sõiduki täishävingu või kadumise korral kahju, mida kindlustusandja ei hüvita, täies ulatuses;

5.3.2. Sõiduki varguse või kadumise korral, kui Rentnik ei tagasta Sõiduki võtmeid või dokumente, 100% Sõiduki turuväärtusest.

5.3.3. Sõiduki võtmete või dokumentide kadumise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral nende asendamise kulu.

5.4. Sõiduki puudused. Sõidukil tagastamisel ilmnenud või varjatud puuduste (p. 2.3) korral on Rentnik kohustatud hüvitama Rentestile puudus(t)e kõrvaldamise kulud Sõiduki tootja ametlikult esinduselt või hooldusettevõtjalt saadud hinnangu alusel. Rentestil on õigus esitada kulude hüvitamise nõue 5 tööpäeva jooksul peale varjatud puudusest teada saamist.

5.5. Avarii või rike. Sõiduki tehnilise rikke või avarii korralt on Rentnik kohustatud:

5.5.1. esimesel võimalusel teatama Rentestile avariist või rikkest Eritingimustes näidatud kontaktidel;

5.5.2. järgima Rentesti poolt antud juhiseid Sõiduki remonti või teenindusse viimise kohta (s.h. mitte viima sõidukit remonti või hooldusse ilma Rentesti eelneva loata);

5.5.3. tegema Rentesti ja kindlustusandjatega koostööd avarii, rikke või muu kindlustusjuhtumi või Sõidukile või Sõidukiga põhjustatud kahjujuhtumi uurimisel.

6. MUUD SÄTTED

6.1. Asendussõiduk. Sõiduki rikke korral, mis ei tulene Rentnikust, pakub Rentest asendussõiduki ühe tööpäeva jooksul peale rikkest teadasaamist ning tingimusel, et Sõiduk asub kasutuspiirkonnas.

6.2. Rendilepingu ülesütlemine. Rendileandjal on õigus öelda Rendileping üles, kui Rentnik rikub Rendilepingut oluliselt või ei kõrvalda muud rikkumist Rentesti poolt antud mõistliku tähtaja jooksul, samuti muul seadusest tuleneval alusel. Rendilepingu ülesütlemise korral on Rentnik kohustatud tagastama Sõiduki Rentesti poolt määratud ajal ja kohas.

6.3. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine. Rendilepingule kohaldatakse Eesti siseriiklikku õigust. Rendilepingust tulenev vaidlus püütakse lahendada Poolte läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.